logo

Дсту 4164 2003. ДСТУ 4164:2003 Напитки ликеро

Дсту 4164 2003 Rating: 7,1/10 913 reviews

Дсту 4163

дсту 4164 2003

Приклад Державний комітет архівів України Відділ формування Національного архівного фонду і діловодства Провідному спеціалістові Прізвище, ініціал и Якщо документ адресують багатьом однорідним організаціям, адресата зазначають узагальнено. Якщо на документі немає вільного місця для резолюції, дозволено оформлювати її на окремих аркушах або спеціальних бланках. N 6 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 лютого 2001 р. Кожну зону призначено для розташовування певних реквізитів. Пояснювальна записка до проекту на 4 арк. Документи зі строком зберігання до 5 років можна друкувати на лицьовому і зворотноÐ.

Next

Скачать ДСТУ 4268:2003. Засоби розміщування. Загальні вимоги

дсту 4164 2003

Цей реквізит повинен узгоджуватись з адміністративно-територіальним поділом країни, офіційно встановленими назвами населених пунктів, а у цих назвах необхідно вживати тільки загальноприйняті географічні скорочення м. На бланках документів недержавних організацій дозволено розташовувати зображення емблеми на верхньому березі документа, де на бланках документів державних організацій розміщують зображення Державного Герба. Назва виду документа може бути заздалегідь зафіксована на бланку див. Розмір зображення: висота — 17 мм, ширина — 12 мм див. N 6 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 лютого 2001 р. Газохроматографічний метод визначання вмісту мікрокомпонентів Дата прийняття 14.

Next

Дсту 4163 2003

дсту 4164 2003

Розміри зображення емблеми не обмежуються. Візу розміщують нижче реквізиту 23, як на лицьовому, так і на зворот­ному боці останнього аркуша документа. Назву структурного підрозділу переважно зазначають у внутрішніх документах протоколах, доповідних і службових записках тощо. Це зумовлено усталеною практикою, а також прагненням перешкодити підробленню дати. Текст документа містить інформацію, задля зафіксування якої було створено документ. Відмітку проставляють на копіях документів у тому числі ксерокопіях для засвідчення їх відповідності оригіналу. Код організації є однією з основних пошукових ознак інформації в автоматизованих системах діловодства.

Next

ДСТУ 4163

дсту 4164 2003

Документи, що підлягають затвердженню, доцільно оформлювати на кутових бланках або чистих аркушах. За наявності більшої кількості адресатів складають список для розсилання, а на кожному документі зазначають тільки одного адресата. Текст документа, що регулює діяльність організації положення, статут, посадова інструкція тощо складають з розділів, пунктів, підпунктів. Довідкові дані про організацію реквізит 09 містять відомості, необхідні під час здійснення контактів з юридичними та фізичними особами. ۰ назва вулиці, номер будинку, номер квартири;.

Next

ДСТУ 4222:2003 Горілки, спирт етиловий та водно

дсту 4164 2003

Гриф погодження документа реквізит 24 фіксує згоду іншої організації, підрозділу, посадової особи, що не є автором документа, з його змістом. На бланках документів недержавних організацій дозволено розташовувати зображення емблеми на верхньому березі документа, де на бланках документів державних організацій розміщують зображення Державного Герба. У населених пунктах країни, де більшість населення становлять громадяни, які належать до національних меншин, тексти документів у внутрішньому діловодстві, поряд з державною мовою, можна складати мовою відповідної національної меншини у порядку, що встановлений законодавством. Елементи дати наводять арабськими цифрами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік. Приклад Директор Підпис Ініціал и , прізвище Головний бухгалтер Підпис Ініціал и , прізвище Якщо документ підписують кілька осіб однакових посад, то їхні підписи розташовують на одному рівні.


Next

Скачать ДСТУ 4268:2003. Засоби розміщування. Загальні вимоги

дсту 4164 2003

Відмітку про наявність додатків реквізит 22 розташовують під текстом документа. Якщо до документа додають інший документ, що має додатки, то відмітку про наявність додатків оформлюють так: Додаток: лист Державного комітету архівів України від 27. Крапку у кінці заголовків і підзаголовків не проставляють. Інспектор загального відділу Підпис Л. Підписує і датує відмітку виконавець, який працював з документом, або керівник структурного підрозділу.

Next

Дсту 4163 2003

дсту 4164 2003

Адресат реквізит 16 містить сукупність точних і повних даних, за якими документ може бути доставлений за призначенням. Раджу, всім хто подорожує, ознайомитися зі загальними вимогами до засобів розміщування та до послуг, які надають у засобах розміщування призначені для проживання туристів. Текст документа, надрукований на папері формату А5, дозволено подавати без заголовка. Текст документа складають українською державною мовою. Наприклад, дату 29 липня 2003 року треба оформлювати 29.

Next

Довідкова інформація от 22.02.2010, Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163

дсту 4164 2003

Цей реквізит розташовують нижче або на рівні реєстра­ційного індексу на спеціально відведеному місці на бланку. Її ставлять у центрі нижнього берега лицьового боку першого аркуша документа. У разі коли проект треба погодити з кількома організаціями, оформлюють аркуш погодження. Приклад Голова дирекції Підпис Ініціал и , прізвище Секретар дирекції Підпис Ініціал и , прізвище У разі відсутності посадової особи, підпис якої зазначено в документі, документ підписує особа, яка виконує її обов'язки, або її заступник. Відстань між ними — 1,5 міжрядкових інтервалів.

Next

Индустриальная система менеджмента качестваДСТУ 4163

дсту 4164 2003

Перший гриф — від межі лівого берега; другий — через 104 мм. Елементами цього реквізиту є: скорочена назва організації-одержувача документа або абревіатура , реєстраційний індекс, дата а за потреби — година і хвилини надійдення документа. Подані у подальших положеннях розміри стосуються документів, які мають розмір шрифту 12 - 14 друкарських пунктів. Стандарт не поширюється на процеси створення та обігу електронних організаційно-розпорядчих документів. На велику кількість додатків складають опис, а в самому документі після тексту зазначають: Додатки: згідно з описом на 67 арк. Порядкові номери, що їх проставляють нумератором, друкарським або іншим способом, рекомендовано роз­ташовувати на нижньому березі зворотного боку бланка.

Next

ДСТУ 4222:2003 Горілки, спирт етиловий та водно

дсту 4164 2003

Структура тексту положення про організацію може мати розділи:. Назва виду документа реквізит 10 має відповідати переліку форм документів, що їх використовують в організації. Розмір зображення: висота - 17 мм, ширина - 12 мм. Заголовки розділів друкують з великої літери дозволяється написання великими літерами всього заголовка. Підписувати документ із прийменником «за» або ставити правобіжну похилу риску перед на­звою посади не дозволено. Якщо на документі немає вільного місця для резолюції, дозволено оформлювати її на окремих аркушах або спеціальних бланках. Голова Державного комітету статистики України Підпис Ініціал и , прізвище 2.

Next