logo

Суйломдун мучолору. Азыркы кыргыз тили. Синтаксис

Суйломдун мучолору Rating: 5,4/10 599 reviews

Азыркы кыргыз тили. Синтаксис

суйломдун мучолору

Жогоруда эскертилгедей, суйлом ээсшшя ашлдетин толук маанисн бар ;кеке создер да, бир нече создвн турмектвлуп тузулгон ажырагыс тизмектер да, туруктуу соз айкаштары да аткарат. Атам, созсуз, иштейт игексиз чындык кабарланды. Бетон соз ыл-ганбастан эле пайдаланыла бербейт. Макал Белгисиз жактуу суйломдун баяндоочунун тузулуштору жонундо толугураак 259— 260-беттерди карацыз. . Эркин сез айкашы — синтаксистин изилдей турган объ.


Next

Айкындооч

суйломдун мучолору

Description Кыргыз тилинин грамматикасынын бир бөлүмү болгон тилдин окутууга арналган бул окуу куралы студенттин өз алдынча изденип билим алуусу үчүн лекциянын толук курсун, көнүгүүлөрдүн жыйнагын, грамматикалык талдоонун үлгүлөрүн, текшерүү иштердин темаларын жана тесттердин варианттарын камтыйт. Жыйьштыктап айткаида, конструкдиясы богонча бнри-бирине окшош болгон бир тутумдуу суйлемдорду айырмалоодо баян-доочунун тузулушуне, формасына Караганда алардын семанти-калык-грамматнкалык зкана лсгикалык -семантикалык жалпы маанилери бирипчи планда турат. Ажырагыс тизмектер туруктуу эмес, б. Ошол себептуу алардын орто-, сундагы грамматикалык байланыш тен, байланыш деп аталат: Ага-иниге, жердештерге салам де, куттуу эпе! Виноградов Бул аныктаманын мазмуну томенкудой: а «кептии кснирн маапиде грамматнкалык жактан уюшулгап, жыйиактуу бирдигн» дегенде суйлем тутумупдагы сездер тилдегн тец жана багыныцкы байлаиыштын принциптери боюнча бири-бири менен айкашат да, суйлемду уюштурууда курулуш материалы боло алат; б «кептин речтин бухуи бирдиги» дегеиде суйлем ич ара дагы суйлемдук белгилери, касиеттери бар белуктергв белунбвйт, ошол себептуу ал синтаксистик бугун бнрдик болуп эсептелет; в «ойду калыптаидыруучу жана аны кабарлоочу, билдируучу кептин бирдиги» дегеиде бардык эле суйлем бел-гилуу елчемдо аякталган ойду билдирет; суйлем аркылуу айты-чуунун ою калыптанат жана ал угуучуга жетет деп тушунуу керек. Таандык байлаиыш да морфологнялык каражаттар аркылуу тейленет. Ушул жагдайдан улам этиш сездер сыяктуу атооч сездсрду ездеруиун маанилерине жараша тигил же бул кыйыр жондемону башкара алат деп, алардын жендеме-лер меиен айкашуу чегин так,. Азыркьг кыргыз тилиндегн багьжьгцкы суйломдер баш суйлом менен, негизинен, этиштин теменку формалары аркылуу тутумдашат: атоочтуктар, чакчылдар, — са мучелуу этиштер жана аларга кызматчы сездер тизмектеле айтылуу аркылуу.

Next

Тойго куттуктоо создор

суйломдун мучолору

Токомбаев Байбичем, сенин, мения — экоебуздун тагды-рыбыз бир. Айтматов Ачуусу келнп турганы мени абдан чочутту. Суйлемдун ©ул турлерунун модалдык маапидерип билди-руудо, апыктоодо, анырмалоодо интонация актиддуу каражат болуп эсептелет. «Суйлем» жалпы эле суйлемду белгилее учун кабыл алынган. Аныктооч менен аныкталгыч атрибутивдик ички катышта турат. Жак мучолеру адамга карата колдоиулган зат атоочторго да жалганат. Айтматов Еалдарга учу-рашканы шаарга каттап турабыз.

Next

Кыргыз тили 8 класс 1 чейрек

суйломдун мучолору

Чындыгында, грамматикалык ззси кемиген эмес, аиын колдонулушунун зарылдыгы болбой калган. Синтаксистик бул чакан бирдикти грамматикалык езунче бирдик катары да зкана белгилуу дара-жада суйлем тутумундагы семантикалык—интонациялык би-римдик катары да кароого болот. Бул планда суйломдун ар бир мучесу анын тузулушундв багыттык жеке составдык болугу звеносу катары каралат. Жогоруда корсетулген кыйыр жендемолерду башкаруу жеидемдуулугу боюнча этиш ,сездер да бир кылка эмес, ант-кенл баажарыльш турган объедайте карата кыймыл-аракеттин карьга-катышын аныктоодо этиштин мамиле системасы, анын лексикалык маанилери боюнча етмо л;ана етпос этиш болуп колдонулушу ар туркун. Аларга этиштин ыцгайлаРы, модаль сездер, модалдык мааниси бар кнриндн сездер, болукчолор, этиштин чактары жана озго-че интонация модалдык туе, кошумча маани беруучу интонация кирет: Экинчи куну Жапар мектепке барды. Атам иштейт чындыкты жайынча кабарлоо.

Next

Тойго куттуктоо создор

суйломдун мучолору

Жыйынтыктап айтканда, байланыштын бул турлеру суйлем менен суйлемдун ортосундагы синтаксистик катышты билдирет, контексттин негизги идеясынын мацызын ачат жана ацгеменин улантылышыиын формалары болуп эсептелет. Суйлвмдун модалдык маанилери синтаксистик чак категориясы менен абдан тыгыз байланышта каралаг, Чак кате-гориясы синтаксисте лсенекей эле акыйкат чак катары этиштин гана чагы каралабастан, етмв катар чактып, б. Согласно переписи населения Киргизии 2009 года, в Киргизии родным языком киргизский являлся для человек, а в. Окуу китебинде белгилуу жактуу суйломдун баяндоочторуиун тузулушу мисалдар аркылуу берилген 258—259-бет-тер. Кыскасы, ээнин таптакыр эле жок болушу, суйломдун грамматикалык иегизин зкалгыз гана баяпдоочу зкапа зарыл-дыгына зкараша ara багьгнычтуу анкыидооч мучолердун ту-зуп турушу ¡каксыз суйлемдордун озоче бэтепчвлугу болуп сапалат. «Залкар ойлор» 2 Асмандагы кушту жердеги жем уятка калтырат. Сыягы, качкыидар ушул жерде болушса керек.

Next

Айкындооч

суйломдун мучолору

Сунуш кыльдаьш н;аткан эмгекте каратма сез, кнрниди сез, сырдык сез катышкан суйлемдер, бул сездордун колдонулуш зарьглдыгы, алардын милдетин аткаруучу создор жаг! Бул жагынан алганда, модалдуулук, модалдык маани — бардык эле тузу-луштегу суйлемдерге таандык дайьш аракетте болуучу керунуш. Ошондой болсо да сез айкашынын бул эки турунун бири-бирине окшоштуктпры тугейлерунун бай-ланышуу жолдору, уюшулуу улгусу, калыбы жана андаи да кебуреок айырмачылыктары, езуне гана таандык туруктуу бел. I read a book and I must say that A Game Of Thrones is one of the best books I've read. Бирок тузулушу боюнча булар бирдей эмес, анткеин толук суйлемдун да, кемтик суйлемдун да ездеруне муиездуу курулушу жана синтаксистик седтантикасы бар. Бул жагынан алган-да, алар, албетте, ез ара байланышта болору шексиз.

Next

Суйломдун мучолору. >>> Суйломдун мучолору

суйломдун мучолору

Ооруган ссбептуу ал абдан алсыз. Айдым окумуштуулар бул тушунукко тугейлеру татаал сездорден турган сез айкаштарын да кошот: кара чы'. The series revolves around Eddard Stark and his family. Макал Ойду улантуу, толуктоо м? Бул айкындооч мучо баяндоочтун, негизинеи, этиштик баяндоочтун зонасына тиенгелуу. Бул эки тугой грамматикалык татаал бир бутундун оз ара эжырагыс болуп бекем байланышкан жана маанилери боюнча бири экннчисине багыиычтуу, кез каранды болгон белуктору болуп саналат. Окуу китебинде ар турдуу агымдын екулдору, алар-дып тез караштары женунде кыскача маалымаг берилген.


Next

Кыргыз тили (синтаксис)

суйломдун мучолору

Суйломдун интонациялык жактан жабдылышы анып модалдык категориясы менен абдан тыгыз байланыштуу. Бирок, ошондой болсо да, суйломдогу создордун орун тартиби тилдин грамматиКалык тузулушунв кирет. Бирок, ошоидой болсо да, кемтик суйлсмдсрду гоптош-турууда 'гурдуу пикирлер кездешет! Мисады, багьшдыруучу тугойу зат атооч болсо, апын багынычтуу тугейлору зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч, атоочтук, кыймыл атооч, тууранды соз, тактоочтон болору жана, алардын маанилик катыштары ар бир сез туркумунун семнтикасына негизделери далилдуу ай-тылгап 27—42— беттерди карацыз. Белгнлоо жазуу кебннде инверсия аркылуу берилет. Ал баш суйлвмдегу кыймыл-аракеттин сы-патьш, аткарылыш женун, тартибин билдирбестен, анын себебин билдирип, эмне учун беркинин жаны чыгыл турду? Ээниh милдетин аткаруучу башка сез туркумдорунун маа-нилери да ушундай тушундурулгвн. Иш киришуудвн зкана не-гизги эки белумдон — соз айкашынын синтаксисннен, суйломдун синтаксисинен турат. Toe жылкыдан кулук ; ээпин кучетулгон, интенсивдуу белгнлерин Уялганынан оцу кьшкызыл.

Next

Кыргыз тили 8 класс 1 чейрек

суйломдун мучолору

While I watched the first episode I had the same excitement as the time when I first read the book. Жыйыитыктап айтканда, туруктуу сез айкаштарынын маа-ниси ар бир тугойунун семантикасынан келип чыкпастан, ан-дан алыстап, бардык тугейлерунун жалпы. Мыидай учурда кызматчы создер толук маанилуу каасы сезго тнешелуу болуп айтылса, ara ар турдуу кошумча маани кучетуу, болзкол-доо, тануу, суроо, тактоо ж. Перетрухин ; окумуштуулардын дагы бирлери мындай соз аикаштарын жонокей тузулуштбгу эле айкаштар катары ¡¿арашат Л. Суйлем тутумунда деле сездердун грамматикалык байла-пышы, пегизипен, ушул принцип боюнча берилет. Бир тутумдуу суйломдерду уюштурууда атама суйлемдон башка баяндоочтуи кызматы чоц. Кыргыз тилинде суйломду мурда айтылган суйломдор менен байланыштырууда суйлем мучелорунун биргелешкен тобу, кайталанып айтылган создор, ат атоочтон болгои грамматикалык эз гкана толуктооч, бышыктооч, аныктооч сыяктуу айкындооч мучолер колдонулат.

Next