logo

Ваверка тэкст для пераказу 5 клас rodruscom. Прыкладнае тэматычнае планаванне ўрокаў па літаратурным чытанні для 2 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання па падручніку

Ваверка тэкст для пераказу 5 клас rodruscom Rating: 8,9/10 235 reviews

2.2. Спецыфіка і этапы працы над вусным сачыненнем.

ваверка тэкст для пераказу 5 клас rodruscom

Пiсаць сачыненнi тыпу апавядання вучням значна лягчэй,чым рабiць апiсаннi,паколькi уражаннi,атрыманыя ад падзей,у школьнiка больш трывалыя,чым ад назiрання карцiн прыроды цi навакольных прадметау. Мэта яго — узнавіць тую ці іншую падзею ва ўсёй яе паўнаце, каб зрабіць чытача яе саўдзельнікам. Ён уключае тэарэтычны і практычны матэрыял па некаторых праблемных момантах у вывучэнні беларускай мовы. Вялікая колькасць разнастайных тэставых заданняў будзе садзейнічаць удасканаленню тэарэтычных ведаў, выпрацоўцы арфаграфічнай і пунктуацыйнай пісьменнасці. Беларускі фальклор апавядальныя жанры , V клас.

Next

Беларуская мова v

ваверка тэкст для пераказу 5 клас rodruscom

Яна хацела запрасіць Праменьчыка на свята, але ў яго не было цёплай вопраткі і ён замярзаў. З мэтай інфармавання настаўнікаў, вучняў і бацькоў пра заканчэнне пераходнага перыяду ў пачатку навучальнага года ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі неабходна правесці педагагічныя саветы, класныя гадзіны, бацькоўскія сходы. Прапанаванае выданне з' яўляецца часткай вучэбна-метадычнага комплексу і практычным дадаткам да падручніка для 2 класа агульнаадукацыйнай школы з беларускай мовай навучання Выбрать для сравнения нет в наличии Авторы: Васильева А. Гэтыя адзнакі носяць стымулюючы характар і таму выстаўляюцца па меркаванні настаўніка. Выпісаць з тэксту цяжкія для напісання словы. На кожным уроку маюць месца элементы аналізу твора ў форме гутаркі ці ў форме вольных выказванняў вучняў: «Што вам асабліва спадабалася у кніжцы? Работа над такім сачыненнем пачынаецца з авалодання ўменнем напісання самага простага апавядання, у аснове якога знаходзіцца выпадак, што адбыўся з самім вучнем або яго сябрамі.

Next

Глава 2 методыка работы з тэкстам на уроках беларускай мовы ў пачатковых класах

ваверка тэкст для пераказу 5 клас rodruscom

Практыкаваннi на пераапрацоўку гатовага тэксту патрабуюць навыкаў выпраўлення тэксту; стварэння ўдасканаленых, новых цi абноўленых перапрацаваных частак тэксту шляхам увядзення ў тэкст цытат, якiя пацвярждаюць выказаныя аўтарам меркаваннi: выключэнне з тэксту лiшняга паўтарэнняў ; наблiжэння тэксту ў адпаведнасцi з задумай аўтара да больш яскрава выражанага публiцыстычнага характару i г. Вылучэнне са зместу апісання вавёркі. У залежнасцi ад мэты i задумы аўтара выбiраецца спецыфiчнае рашэнне таго цi iншага паведамлення. Вызначэнне апорных слоў для вуснага апісання летняга дня. Укажы лічбай колькасць у словах. У сувязі з гэтым установы агульнай сярэдняй адукацыі павінны кіравацца Правіламі ва ўсіх сферах выкарыстання пісьмовай беларускай мовы.

Next

Беларуская мова. Навучальныя і кантрольныя дыктанты. 5

ваверка тэкст для пераказу 5 клас rodruscom

Пры рабоце над такім сачыненнем неабходна памятаць, што яно як адна з разнавіднасцей вучнёўскіх пісьмовых работ цесна звязана з папярэднімі, што ў пэўнай меры заключаюць у сабе элементы разважання. З гэтай мэтай трэба даваць невялiкiя i нескладаныя па зместу пераказы з заданнем змянiць асобу,ад iмя якой вядзецца апавяданне,напрыклад з першай на трэцюю. У старшых класах, акрамя таго, калі яны выконваюцца на заключных занятках па вывучэнні канкрэтнай тэмы ці твора, то даюць магчымасць пракантраляваць, наколькі свядома засвоены вучнямі пройдзены матэрыял, сістэматызаваць усю работу па ўдасканаленні навыкаў вуснага і пісьмовага выказвання, самастойнай ацэнкі пэўнай літаратурнай з явы. Крапівы На сайце знойдзеце шмат цікавай інфармацыі. Сачыненне-рэцэнзія ўяўляе сабой крытычны аналіз, меркаванне, водзыў аб мастацкім творы, прагледжаным кінафільме, спектаклі. Прадумванне пераходу ад адной часткі да другой, заключэнне сачынення. Высвятленне галоўнай думкі тэксту Зрабіць малюнак да тэксту, падпісаць яго адпаведнымі радкамі з тэксту 76 Вясна прыносіць радасць усім Змітрок Бядуля.

Next

хмялеўская / Поиск по тегам / Кампусята Дальневосточного Федерального Университета

ваверка тэкст для пераказу 5 клас rodruscom

Неабходна ўлічваць, што праца над адным жанрам вядзецца ў адпаведнасці са вучэбнымі праграмамі па беларускай літаратуры ў розных узроставых групах, а значыць, і матэрыялы для аналітычнага назірання, і складзеныя на аснове іх алгарытмы павінны быць зарыентаваны на ўзроставыя асаблівасці. Змест работы часткова раскрывае тэму і асноўную думку. «Нямоглы бацька» 25 Уладзімір Караткевіч. Вывучэнне на базавым узроўні 1,5 гадзіны на тыдзень, усяго 52 гадзіны. Папярэдняя лексiка-стылiстычная падрыхтоука вучняу да пераказау дае магчымасць зэканомiць час на самiм уроку,больш удзялiць увагi высвятленню асноунай думкi тэксту I засваенню моуных сродкау. Выбрать для сравнения нет в наличии Авторы: Тумаш Г. Тэматычны кантроль па беларускай мове: рабочы сшытак: 5, 6,.

Next

Прыкладнае тэматычнае планаванне ўрокаў па літаратурным чытанні для 2 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання па падручніку

ваверка тэкст для пераказу 5 клас rodruscom

Але мэта аналітычнага назірання — не магчымасць калькавання, а сродак самастойнай выпрацоўкі своеасаблівага алгарытму, які адлюструе асноўныя патрабаванні і жанравыя прыкметы, дапаможа фармаваць неабходныя ўменні. З дапамогай інтанацыі перадаваць эмацыянальны настрой аўтара Падрыхтаваць пераказ адной часткі на выбар. Вынікі Тэксты з'яуляюцца сапрауднымі захавальнікамі культуры кожнага народа. Падручнiкi ж у слоунiках да тэксту для перакладу традыцыйна абмяжоуваюць вучня адным беларускiм словам- эквiвалентам. Дадзеныя матэрыялы будуць выкарыстаны на пісьмовым экзамене за курс базавай школы. Гутарка пра змест тэксту, у працэсе якой вучні павінны зразумець тэкст як тэматычнае і сэнсавае цэлае: вызначыць камунікатыўную зададзенасць, тэму і асноўную думку тэксту, убачыць аўтарскую пазіцыю, абгрунтаваць свае адносіны да ўспрынятага. Слоўнае маляванне вусны партрэт хлопчыка Навучыцца выразна чытаць верш.

Next

Контрольные работы по математике 2 класс богданович zip

ваверка тэкст для пераказу 5 клас rodruscom

Пра курачку і індыка з гусаком. Да ацэнкi гэтых работ важна падысцi cтрога iндывiдуальна,i да кожнай з iх пастарацца знайсцi добрае слова. Рэдагаванне паляпшэнне, удасканаленне, выпраўленне напісанага тэксту. Гэта праца над стварэннем уласнага тэксту. Аб чым гаворыцца ў творы скарыстаць элемент зацікаўлення? Зрабіць графічныя малюнкі да 3-яй часткі тэксту, падпісаць іх адпаведнымі радкамі 68 Пазакласнае чытанне 69 Лепшыя падарункі вясны — для мамы Паўлюк Прануза.

Next

Патрабаванні да экзамену па беларускай мове (пераказу)

ваверка тэкст для пераказу 5 клас rodruscom

Гэту інфармацыю неабходна паведаміць будучым абітурыентам і іх законным прадстаўнікам. Вылучэнне са зместу верша слоў для характарыстыкі хлопчыка. У залежнасцi ад гэтага вылучаюцца пяць груп практыкаванняў: 1. Гімпель Колькасць гадзін — 102. Пры абмеркаваннi прапанаванага пераказу нельга абмяжоуваць вучняу у выбары беларускiх слоу-эквiвалентау. Правяраецца як вучні самастойна працавалі з тэкстамі. Калi ствараецца апавяданне, то адпаведна мэце адбiраюцца сродкi стварэння менавiта данага тыпу мовы: для апiсання есць свае сродкi, якiя адрознiваюцца ад тых, што выкарыстоўваюцца пры стварэннi апавядання цi разважання.

Next

Факультатыў Асновы Моўнай Культуры 1 Клас

ваверка тэкст для пераказу 5 клас rodruscom

Складанне плана казкі пад кіраўніцтвам настаўніка. Сёння часцей за ўсё перадачы рыхтуюць загадзя, запісваюць і ў неабходны момант перадаюць у эфір. Сачыненне — работа творчага характару, якая патрабуе дакладнага, аргументаванага і лагічна паслядоўтага выкладання ўласных думак на пэўную тэму. Ён адпавядае праграме і змяшчае цікавыя і пазнавальныя заданні, якія дапамогуць вучням праверыць і замацаваць веды, атрыманыя на ўроках. Поспех залежыць ад унутраных умо. Высвятленне агульнага і адметнага паміж калыханкамі, пенямі і заклічкамі. Гэты няпросты просты сказ: дапам.

Next

virtcab: Метадычныя рэкамендацыi

ваверка тэкст для пераказу 5 клас rodruscom

Яшчэ можна сустрэць такія назвы, як спроба, узважванне, разважанне, нарыс. Пры уваходзе у хату Добры дзень у хату! Змяненне назоўнікаў у адзіночным і множным ліках. Можа быць выкарыстаны навучэнцамі ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Выбрать для сравнения нет в наличии Авторы: Калечиц Е. У якасці экзаменацыйнага пераказу праводзіцца падрабязны пераказ. Методыка развіцця маўлення аперыруе сваімі метадычнымі паняццямі, усведамленне якіх дапамагае найбольш эфектыўна арганізаваць працу з вучнямі на ўроках беларускай мовы. Беларуская мова ў 5 класе: вучэб.

Next