logo

Физика 8 сынып есептер жауабы. ҚБ Физика 8 сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

Физика 8 сынып есептер жауабы Rating: 8,3/10 1132 reviews

Физика пәні брйынша тест 7

физика 8 сынып есептер жауабы

Қатты денелер мен сұйықтарда 6. Өйткені қысқан кезде темір бөлшектері. Мұндай жағдайда серпімділік күші қалай өзгереді? Қандай жұмысты пайдалы жұмыс деп атайды? Тапсырма 2 Жарық сәулесі параллель орналасқан X және Y жазық айналарданшағылады. Өткізгіштің ұштарындағы кернеу 6 В, кедергісі 3 Ом. Өсімдік тозаңдарының әрдайым қозғалыста болатынын көреміз.

Next

7 сыныптың физика сабығынан есеп шығару?

физика 8 сынып есептер жауабы

Кернеу 12 В болғандағы ток күші неге тең? Отын толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін есептейтін формула а. Ұзындығы 102 м, ені 60 см үстел бетіне ауаның түсіретін қысымын есептеңдер атмосфералық қысым 105 Па — ға тең а. Тек молекулалардың бар екенін б. Жерден Күнге дейінгі орташа қашықтық 150 млн км — ге тең. Тапсырма 4 Қыздыру шамы арқылы 400 мА ток өтеді.

Next

7 сыныптың физика сабығынан есеп шығару?

физика 8 сынып есептер жауабы

Дескриптор Білім алушы — жібек матаға үйкелген шыны таяқшалар қалай зарядталатынын түсіндіреді. Арақашықтықтың төмендегі өлшем бірліктерінің ішіндегі ең үлкені а. Физика сөзін ғылымға енгізген ғалым а. Тапсырма 2 Кедергісі 100 Ом реостат арқылы 30 секунд ішінде тізбектен 2 А ток өтетін болса, қанша жылу мөлшері бөлініп шығар еді? Өрнектердің қайсысы магнит индукция модулін есептейді? Вакуумдегі электр тогын тасымалдаушылар а. Қозғалтқыштың жасаған жұмысы неге тең? Ал олардағы еріген заттың массалық үлесін ω 1: ω 2 : ω 3 деп белгілейік.


Next

11 сынып алгебра шығарылған есептер жауабы

физика 8 сынып есептер жауабы

Жасалатын жұмыстан қанша есе ұтсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз д. Атмосфералық қысымды өлшеу үшін қолданылатын аспап а. Дескриптор Білім алушы — желінің жалпы кедергісін анықтайды; — Ом заңын қолданып жалпы ток күшін есептейді; — тізбектей жалғанған өткізгіштерге арналған заңдылықтарды ескеріп, әр резистордан өтетін ток күшін анықтайды; — Ом заңын пайдаланып әрбір резистордағы кернеудің түсуін есептейді. Газдың ұлғаю жұмысын және ішкі энергияның өзгерісін есептеңіз Дескриптор Білім алушы — термодинамиканың 1-заңын изохоралық процесс үшін қолданады; — газдың ұлғаю жұмысын есептейді; — газдың ұлғаю ішкі энергияның өзгерісін есептейді. Жүк көтерілгенде айналу осі жоғары қозғалмайтын блок 5. Әрекеттесуші денелердің өзара орналасуы бойынша анықталатын энергия в.

Next

ҚБ Физика 8 сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

физика 8 сынып есептер жауабы

Балқу кезінде дененің температурасы а. Атмосфералық қысымды өлшеу үшін с. Әуелі тартылады, сосын тебіледі д. Физиканың ғылыми тілін игеру кезінде пайдаланылатын арнайы тірек сөздің атауы а. Содан кейін блоктар қайтадан бөлме температурасына дейін суыды.

Next

ҚБ Физика 8 сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

физика 8 сынып есептер жауабы

Егер контурдың жазықтығы индукция векторына перпендикуляр болса, онда контурды тесіп өтетін магнит ағыны неге тең? Магнит өрісінің индукциясы неге тең? Табанының ауданы бірдей суы бар екі ыдыс түбіне берілген. Жер серігінің Жермен әрекеттесуінен болатын энергия 3. Көлемі 800 м 3 керосиннің массасы 800 тонна г. Қозғалыстағы денеге түсірілген күштің қандай шартында дене теріс жұмыс жасайды? Символика арқылы төмендегі мәліметтерді жазыңдар: 1 құрамында 12 атом көміртегі 22 атом сутегі және 11 атом оттегі кіретін сахарозаның салыстырмалы молекулалық массасы; 2 сахароза молекуласының массасы. Сахарозаның құрамындағы сутегі, көміртегі және оттегінің массалық үлесін анықтаңдар. Ток күші 1 А болғанда, өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 1 с ішінде өтетін зарядқа с. Паскаль заңының дұрыс анықтамасын көрсетіңдер а.

Next

11 сынып алгебра шығарылған есептер жауабы

физика 8 сынып есептер жауабы

Бірдей массада және бірдей өлшемде болады г. Сұйыққа немесе газға түсірілетін қысым осы сұйықтың немесе газдың әрбір нүктесіне тік бағытта өзгеріссіз беріледі 6. Гидравликалық престің поршенінің ауданы 180 см 2. Электр өрісі тарапынан зарядқа әсер ететін күш е Дұрыс жауап жоқ 12. Температурасы кризистік температурадан төмен болатын бу 7. Денелер мен жердің өзара әрекеттесуі д. Массасы 20 кг денеге әсер ететін ауырлық күші неге тең? Дене өз пішіні мен көлемін сақтайды.

Next

§1. 8 сынып есептері

физика 8 сынып есептер жауабы

Дескриптор Білім алушы — жазық айнаның беретін кескінін табады. Өткізгіш ұшындағы кернеу 6 В болса, ток күші 1,5 А. Дескриптор Білім алушы — кедергінің формуласын жазады; — сымның массасын тығыздық және көлем арқылы өрнектейді; — сымның көлеміноның қима ауданы және ұзындығы арқылы өрнектейді; — осы үш формула арқылы өткізгіштің ұзындығын және қима ауданын есептеп шығарады. Контур шығаратын электромагниттік толқынның ұзындығы неге тең? Тура жауап беру мүмкін емес ІІ нұсқа 1. Жылжымайтын блок дегеніміз — а. Дескриптор Білім алушы — жылу машиналырының ПӘК-інің формуласын қолданып, пайдалы жұмысты есептейді; — мұздатқышқа берілетін жылу мөлшерін есептейді.

Next

11 сынып алгебра шығарылған есептер жауабы

физика 8 сынып есептер жауабы

Аманы «6М05011200 —Химия» мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпы білім беру стандарты негізінде педагогика ғылымдарының докторы, жалпы. Температурасы қайнау температурасынан жоғары болатын бу д. Бетке перпендикуляр бағатта әсер ететін күш д. Басқа мәліметтерді пайдаланып есепті кері байланыс арқылы шығарыңдар. Нүктелік зарядқа әсер етуші күштің сол заряд шамасының қатынасына в. Энергиядан қанша есе ұтсақ, орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз е.

Next

ҚБ Физика 8 сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

физика 8 сынып есептер жауабы

Тура жауап беру мүмкін емес 15. Күштің әсерін сипаттайтын шама 3. Кернеуді өлшеуге қолданылатын құрал а. Сұйыққа немесе газға түсірілетін қысым осы сұйықтың немесе газдың әрбір нүктесіне өзгеріспен беріледі с. Тапсырма 2 Кедергілері 10 Ом, 20 Ом және 30 Ом үш резистор параллель жалғастырылып, кернеуі тұрақты 30 В желіге жалғанған. Егер денені жоғары лақтырса, қозғала бастайды б.

Next