logo

Янги йил сценарий узбекча. Сценарий новогоднего мероприятие янги

Янги йил сценарий узбекча Rating: 6,5/10 1600 reviews

1 январ

янги йил сценарий узбекча

Уларда янги русумли автомашиналар курилиш ойналари,кийим-кечаклар,пойафзаллар,самолётлар учун эхтиёт кисмлар , телевизор , турли озик-овкат махсулотлари ,яхна ичимликлар ва бошкалар ишлаб чикарилмокда. Қорбобо: Ие, қопим қани, ҳозир шу ерда эди-ку Ахтаради. Мамлакатимз мулки Ер,ер ости бойликлари,сув,усимлик ва хайвонот дунёси,шунингдек бошка табиий захиралар умуммиллий бойлик булиб,улар мухофазаси катта ахамият касб этади. Агар китоблар йиритилса ёки йуколса кутубхона ходимлари китобхонлардан келтирилган зарарни коплашни нархига нисбатан 4-5 баробар ортик талаб килиши шарт хатто маъмурий жавобгарликка тортишга хаклидир. Атроф-мухитни тоза булиши инсон табиати,соглиги ёмонлашишидан саклашга ёрдамлашади,усимлик ва хайвонот дунёсининг ожизланмаслиги эса озик-овкат ва кийим-кечак муллигини таъминлайди». Қорқиз: Шу дейман, зинопоядан аста чиқиб келаётсам олдимдан. Оила — ота-она,фарзандлар ва кариндошлардан тузилган уюшма.

Next

Tug'ilmaganlar (o'zbek film)

янги йил сценарий узбекча

Кадимий Турон,Кушон,Моварроуннахр,Туркистон худудида равнок топган давлатлар жахон маданиятини ривожлантиришда ёркин из колдирган. Қорбобо: Қоркизим тушмагур Бобожон, бирорта Джиптами, Меэрсдами борайлик деганди. Узбекистон жугрофий жихатдан хам Марказий Осиёнинг узагини ташкил килади. Қорқиз: Бобожон, ялмоғизни яна бир бор кечирайлик. Матнни барчага укиб беринг ва ота-онага,оила ва Ватан кексаларига бутун умри давомида мехрибон жонкуяр булишларига унданг.

Next

Сценарий новогоднего мероприятие янги

янги йил сценарий узбекча

Натижа: «Кизил-китоб»ва унга кирган барча хайвонларни, усимликларни авайлаб асрайди. Якун сифатида шеърлар мазмун-маъноларини кискача фикр билдиринг. Сизлар биринчи,иккинчи,учинчи синфларда ва турнитинчи синфнинг «Она-тили» дарслари мавзуларида мулк ва унга муносабат,табиий бойликлар ва уларга буладиган муносабатлар тугрисида маълум даражада билимга эга булдингиз. Кузланган максад:Укувчиларга она-тили дарсида «Мактаб», «Китоб-дустим»мавзуларида олган билимларини эслатиш. Тоштемир: Нима бўлган тақдирда ҳам 2015 йил ҳадемай тарихга айланади.

Next

Tug'ilmaganlar (o'zbek film)

янги йил сценарий узбекча

Мы будем стараться своевременно знакомить посетителей с горячими новинками, показывать видео,как готовящихся, так и прошедших концертов и просто знакомить с актуальными новостями, потому есть причина почаще навещать наш кинопортал, благодаря чему вы все время будете в курсе ожидаемых событий, которые постоянно происходят в кинематографе и медиа бизнесе, чем и развлекают поклонников любимого uz kino 2018. Қорбобо: Ҳа ,бу менинг қопимку. Хаёти давомида табиатни бойитиб боради. Лотин ёзувига асосланган узбек алифбосини жорий этиш тугрисидаги Узбекистон Республикаси Конуни 1993 йил 2 сентябрда кабул килинган эди. Конун асосида республикамиз мактабларида, бошка таълим тизимида узбек ёзувига асосланган Лотин алифбоси жорий этила бошлади.

Next

Сценарий новогоднего мероприятие янги

янги йил сценарий узбекча

Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Днёдаги энг кадимий цивилизациялардан бири мана шу минтакада пайдо булган кадим замонларда. Энг аввало шуни кайд этиш зарурки,Узбекистонда «Давлат тили тугрисида»ги конун 1989 йилнинг 21 октябрида кабул килинган. Кризис қорбобо билан қорқизга ҳам келганми дейман- а. Сизлар она-тили дарсининг «Келишиклар» булимида ота-она,оила тушунчалари хакида маълумот олгансизлар. Ялмоғиз: Хи-хи-хи, қорбобони бопладимда, қоп ўзимга қолди ейдиган нарсалар бордир- а, ие, дафтар, ручкадан бошқа ҳеч вақо йўқ -ку.

Next

Узбек кино 2018 2017 янгилари янги узбекча / Uzbek kino 2018 2017 yangilari узбекские фильмы озбекче

янги йил сценарий узбекча

Бу хакда мамлакатимиз Конституциясининг 54-моддасида шундай дейилган: «Мулкдор мулкига уз хохишича эгалик килади,ундан фойдаланади ва уни тасарруф этади. Барча иштирокчиларга матнни 2-3 бор укиб чикишларини ва мазмун-маъносини етарли даражада англаб олишларини лтимос килинг. Тоштемир: Унутманг, ўзингизни қандай тасаввур этсангиз, худди шундай бўладиган кун! Уни хал этил барча халкларнинг манфаатларига мос булиб, цивилизациянинг хозирги куни ва келажаги ва куп жихатдан ана шу муммаомонинг хал килинишига богликдир». Кизил ранг холатсизлик белгиси булиб,узига алохида муносабатни талаб этиш,асраш ва мухофаза килишга мухтожлик сезган усимликлар ва хайвонларни курсатиш маъносини англатади. Барча нарсалар ва буюмлар,олам борлиги ифодасидир,хаётимиз тарзи,оила,жамият,мамлакат куч-кувватидир.

Next

Узбек кино 2018 2017 янгилари янги узбекча / Uzbek kino 2018 2017 yangilari узбекские фильмы озбекче

янги йил сценарий узбекча

Ха азиз укувчи китоблар анча киммат нархда нашр эттирилмокда. Буларнинг купи кимматбахо дорилар усимликлар хисобланади. Умумий сони 100га якинлашиб колган маданий,маърифий,миллий марказларининг халк орасидан нуфузи ошиб бормокда,Фукароларнинг эркинлиги хукукига амал килинмокда. Сунгра эса ана шу руйхат асосида « Кизил китоб»деб аталадиган зарурий мухофаза китоби вужудга келди. Узбекистон Туркманистондаги Тажан Сараке янги темир йул курилмокда уз улуши билан катнашади. Экология лотин тилидан олинган булиб-уй,турар-жой,ташриф этган манзил ва бошка маъноларни англатади.

Next

​Янги йил байрами тадбирлари сценарий асосида уюштирилмоқда

янги йил сценарий узбекча

Бундан кейин яхши киши бўлиб юраман чин сўзим. Сиз айтган шеър укувчилар томонидан айтилмаган булиши керак. Узбекистон «Кизил китоб»ига умрткали хайвонларнинг нодир ва йуколиб кетиш хавфи остида келган жами 63 тури ва кенжа тури киритлган булиб,улар орасида 22 тур сут эмизувчи хайвон ,31 тур куш,5 тур судралиб. Янги йилни олқишловчи шиорлар осилган. Барча иштирокчиларга матнни 2-3 бор укишларини ва ракамларни эслаб колишларини билдиринг. Чунки мулк бу хаётимиздаги ва атрофимиздаги моддий хамда маънавий кийматга эга булган бойликдир. Каспий денгизи сохилидаги Октов портини кайта куришда Хитой ва Покистонга чикиш имкониятини берувчи Андижон Уш-Эргаштом-Кашкар автомобиль йули хамда Хинд океанига чикишимизга имкон берадиган.

Next